संकटांमध्ये माझ्या मागे परमेश्वर कसा उभा होता व त्यातून माझं कसं चांगलं झालं ह्याचा मी वारंवार विचार करत राहीन तेव्हाच मी परमेश्वराशी जोडला जाईन

Wed Dec 21 2016

संकटांमध्ये माझ्या मागे परमेश्वर कसा उभा होता व त्यातून माझं कसं चांगलं झालं ह्याचा मी वारंवार विचार करत राहीन तेव्हाच मी परमेश्वराशी जोडला जाईन

©2023 Aniruddha Bapu Quotes All rights reserved

Privacy Policy Terms and Conditions