आपल्या जीवनात दु:ख हे अभावामुळेच होते आणि अभाव हा परमेश्वरापासून विभक्त राहिल्याने निर्माण होतो

Wed Dec 21 2016

आपल्या जीवनात दु:ख हे अभावामुळेच होते आणि अभाव हा परमेश्वरापासून विभक्त राहिल्याने निर्माण होतो.

©2023 Aniruddha Bapu Quotes All rights reserved

Privacy Policy Terms and Conditions