‘प्रथम पृथ्वी नीट सपाट व स्वच्छ करून मग तेथे आपल्या सोयीनुसार नद्या, पर्वत बांधावेत व मग आपले नगर बसवावे’ ही कल्पना मूर्खपणाची आहे, हे कुणालाही कळते. आहे ते स्वीकारावेच लागते व त्यानुसार आपले कार्य घडवावे लागते.

Thu Aug 03 2017

‘प्रथम पृथ्वी नीट सपाट व स्वच्छ करून मग तेथे आपल्या सोयीनुसार नद्या, पर्वत बांधावेत व मग आपले नगर बसवावे’ ही कल्पना मूर्खपणाची आहे, हे कुणालाही कळते. आहे ते स्वीकारावेच लागते व त्यानुसार आपले कार्य घडवावे लागते.

©2023 Aniruddha Bapu Quotes All rights reserved

Privacy Policy Terms and Conditions