तृप्त राहणे म्हणजे माझे ध्येय कमी प्रमाणात ठेवणे असे नव्हे. माझे ध्येय उच्च असले पाहिजे, मात्र जे काही आज माझ्याजवळ आहे, मी जसा आहे त्याने मी तृप्त असायला हवे.

Wed Dec 21 2016

तृप्त राहणे म्हणजे माझे ध्येय कमी प्रमाणात ठेवणे असे नव्हे. माझे ध्येय उच्च असले पाहिजे, मात्र जे काही आज माझ्याजवळ आहे, मी जसा आहे त्याने मी तृप्त असायला हवे.

©2023 Aniruddha Bapu Quotes All rights reserved

Privacy Policy Terms and Conditions