व्यवहार घट्ट सांभाळलेला असेल, तरच तुमचे अध्यात्म तुमचा उत्कर्ष करते आणि अध्यात्म नीट सांभाळले असेल, तरच तुमचे व्यवहार सशक्त होतात.

Wed Aug 09 2017

व्यवहार घट्ट सांभाळलेला असेल, तरच तुमचे अध्यात्म तुमचा उत्कर्ष करते आणि अध्यात्म नीट सांभाळले असेल, तरच तुमचे व्यवहार सशक्त होतात.

©2023 Aniruddha Bapu Quotes All rights reserved

Privacy Policy Terms and Conditions