माझ्या आयुष्यात परमेश्वराच्याच नियमांनुसार मला जगता आले पाहिजे. जर या नियमांपासून मी लांब गेलो तर माझा नाश ठरलेलाच आहे.

Wed Dec 21 2016

माझ्या आयुष्यात परमेश्वराच्याच नियमांनुसार मला जगता आले पाहिजे. जर या नियमांपासून मी लांब गेलो तर माझा नाश ठरलेलाच आहे.

©2023 Aniruddha Bapu Quotes All rights reserved

Privacy Policy Terms and Conditions