पहिल्यांदा मला निश्चितपणे ठरवायला पाहिजे की हा माझा परमेश्वर आहे आणि मी त्याचा आहे. हा माझं कल्याण करण्यासाठीच आहे आणि मी माझं कल्याण करुन घेणारच आहे.

Tue Feb 14 2017

पहिल्यांदा मला निश्चितपणे ठरवायला पाहिजे की हा माझा परमेश्वर आहे आणि मी त्याचा आहे. हा माझं कल्याण करण्यासाठीच आहे आणि मी माझं कल्याण करुन घेणारच आहे.

©2023 Aniruddha Bapu Quotes All rights reserved

Privacy Policy Terms and Conditions