मी चांगली वा वाईट गोष्ट करण्याची शक्ती माझ्या सावधपणावर अवलंबून असते. हा सावधपणा फक्त परमेश्वराच्या भक्तीनेच प्राप्त होऊ शकतो

Thu Dec 22 2016

मी चांगली वा वाईट गोष्ट करण्याची शक्ती माझ्या सावधपणावर अवलंबून असते. हा सावधपणा फक्त परमेश्वराच्या भक्तीनेच प्राप्त होऊ शकतो

©2023 Aniruddha Bapu Quotes All rights reserved

Privacy Policy Terms and Conditions