माझ्या चांगल्या आचरणाने माझ्याकडे चांगली भक्ती येते

Thu Dec 22 2016

माझ्या चांगल्या आचरणाने माझ्याकडे चांगली भक्ती येते. चांगल्या भक्तीने चांगले प्रयत्न व्ह्यायला लागतात.चांगल्या प्रयत्नाने माझे कर्म अधिक चांगले होते.

©2023 Aniruddha Bapu Quotes All rights reserved

Privacy Policy Terms and Conditions