माझे विश्व म्हणजे माझ्या अनेक जन्मांचे प्रारब्ध आणि ह्या जन्मामध्ये मी जे काही करतो त्यामध्ये उत्पन्न झालेले क्रियमाण

Wed Dec 21 2016

माझे विश्व म्हणजे माझ्या अनेक जन्मांचे प्रारब्ध आणि ह्या जन्मामध्ये मी जे काही करतो त्यामध्ये उत्पन्न झालेले क्रियमाण

©2023 Aniruddha Bapu Quotes All rights reserved

Privacy Policy Terms and Conditions