काळाच्या मागे पडला, तर एकवेळ ‘महाकाल’ क्षमा करेल परंतु समाज कधीच क्षमा करत नाही

Wed Aug 02 2017

काळाच्या मागे पडला, तर एकवेळ ‘महाकाल’ क्षमा करेल परंतु समाज कधीच क्षमा करत नाही.

©2023 Aniruddha Bapu Quotes All rights reserved

Privacy Policy Terms and Conditions