फुकटात गोष्ट मिळविण्याची माझी इच्छा म्हणजे माझी दुर्बुद्धीच.

Tue Jan 17 2017

फुकटात गोष्ट मिळविण्याची माझी इच्छा म्हणजे माझी दुर्बुद्धीच. कधीही फुकटात कुठलीही गोष्ट मिळविण्याच्या मागे लागू नका.

©2023 Aniruddha Bapu Quotes All rights reserved

Privacy Policy Terms and Conditions