फुकटात गोष्ट मिळविण्याची माझी इच्छा म्हणजे माझी दुर्बुद्धीच. कधीही फुकटात कुठलीही गोष्ट मिळविण्याच्या मागे लागू नका.

Tue Jan 17 2017

फुकटात गोष्ट मिळविण्याची माझी इच्छा म्हणजे माझी दुर्बुद्धीच. कधीही फुकटात कुठलीही गोष्ट मिळविण्याच्या मागे लागू नका.

©2023 Aniruddha Bapu Quotes All rights reserved

Privacy Policy Terms and Conditions