अनुभवसिद्ध वृद्धांचा राष्ट्राला उपयोग होऊ शकतो. पुस्तकी ज्ञानापेक्षा अनुभवाने ज्ञान घेतलेली व्यक्ती मग ती कोणत्याही क्षेत्रातली असू देत, त्या व्यक्तीचा वृद्धोपदेश खूप महत्वाचा ठरतो

Thu Dec 22 2016

अनुभवसिद्ध वृद्धांचा राष्ट्राला उपयोग होऊ शकतो. पुस्तकी ज्ञानापेक्षा अनुभवाने ज्ञान घेतलेली व्यक्ती मग ती कोणत्याही क्षेत्रातली असू देत, त्या व्यक्तीचा वृद्धोपदेश खूप महत्वाचा ठरतो

©2023 Aniruddha Bapu Quotes All rights reserved

Privacy Policy Terms and Conditions